Logo
Banner Banner Banner
Banner

Historiku Avokatise

Historiku Avokatise
Banner

Rregjistri Kombetar

Rregjistri Kombetar
Banner

Rregullorja Provimit

Rregullorja Provimit
Banner

Prof. Dr.
MAKSIM R. HAXHIA

Kryetar i DH.K.A

N J O F T I M E

NJOFTIM
Nga teoria në praktikë: E drejta e strehimit dhe mbrojtja nga dëbimi, me fokus çështjet e strehimit për komunitetin Rom [Ashkali] dhe Egjyptian.
Draft - Axhenda
Vendi: Blue Room, Tirana International Hotel, Tiranë.

Këshilli i Evropës, nëpërmjet zyrave të tij në Tiranë dhe Prishtinë dhe me Përkrahjen e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm për Çështjet Rome, organizojnë, së bashku me qendrën Res Publica, me seli në Tiranë, në bashkëpunim dhe me Dhomën Kombëtare të Avokatisë në Shqipëri dhe Kosovë*, një trajnim për juristët nga Shqipëria dhe Kosova* në lidhje me të drejtën e strehimit, duke pasur fokus të veçantë komunitetin rom [ashkali] dhe egjyptian, në Tiranë, Shqipëri, në datat 15-16 dhjetor 2014.

Qëllimi i këtij trajnimi është që të promovojë ndërgjegjësimin në mesin e juristëve nga Shqipëria dhe Kosova* për kushtet dhe sfidat e komunitetit rom [Ashkali] dhe egjyptian, duke prezantuar standartet e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Evropës, si dhe jurisprudencën mbi të drejtën për strehim, me qëllim rritjen e aftësisë së pjesëmarrësve për zbatimin e këtyre standardeve në praktikën e tyre ligjore.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(*)Të gjitha referencat për Kosovën, si për territorin, institucionet apo popullsinë, në këtë tekst duhet të nënkuptohen në pajtim të plotë me Rezolutën 12/44 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe pa paragjykuar statusin e Kosovës.

Per te shkarkuar Agenten e plote ju lutemi klikoni ketu .NJOFTIM
Thirrje për Aplikim

Trajnimi është i hapur për avoatët nga Shqipëria dhe Kosova të cilët kanë punuar, duan të punojnë ose dëshirojnë të mbrojnë të drejtën e strehimit për komunitetin rom dhe egjyptian.

Qëllimi i sesionit të trajnimit është që të forcojë dhe të plotësojë dijet, njohuritë dhe kapacitetin ligjor të praktikuesve ligjorë në fushën e strehimit dhe në veçanti të të drejtave të strehimit të romëve dhe egjiptianëve në Shqipëri dhe Kosovë, duke prezantuar standardet ndërkombëtare dhe kombëtare, duke përfshirë standartet dhe jurisprudencën e Kombeve të Bashkuara dhe të Këshillit të Evropës, si dhe duke ofruar shembuj praktikë mbi përdorimin e këtyre standardeve para gjykatave kombëtare dhe ndërkombëtare.

    Sesioni i trajnimit do të përfshijë:
  • Identifikimi i çështjeve rome dhe egjiptiane në Shqipëri dhe Kosovë.
  • Prezantimi i standardeve të vendosura nga Kombet e Bashkuara (Komentet e Përgjithshme, vëzhgimet përfundimtare, jurisprudencën) dhe nga Këshilli i Evropës (Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, jurisprudenca, Rezolutat, Rekomandimet, Opinionet dhe Raportet e organeve të Organizatës.
  • Diskutim i hollësishëm i një rasti studimor, për të cilin do t’i kërkohet pjesëmarrësve aplikimi i njohurive dhe mendimet kritike për zgjidhjen e këtij rasti.

Përfitues të trajnimit duhet të jenë juristë nga Shqipëria dhe Kosova të cilët punojnë apo dëshirojnë të punojnë ose mbrojnë ose dëshirojnë të mbrojnë të drejtat e strehimit për komunitetin rom dhe egjyptian. Trajnimi është i hapur për OJF-të dhe avokatët.

Organizatorët do të mbulojnë shpenzimet që lidhen me pjesëmarrjen në seancat e trajnimit (transportin, akomodimin, drekën dhe darka).

Ju lutemi na dërgoni një përmbledhje (maksimumi 1 faqe), duke përshkruar përvojën tuaj (nëse ka) për çështje mbi të drejtën e strehimit të komunitetit rom dhe egjyptian, si dhe një CV, të shkruar në shqip apo në anglisht në adresën informtirana@coe.int, jo më vonë se 28 nëntor 2014.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Të gjitha referencat për Kosovën, si për territorin, institucionet apo popullsinë, në këtë tekst duhet të nënkuptohen në pajtim të plotë me Rezolutën 12/44 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe pa paragjykuar statusin e Kosovës.

Draft axhenda njoftimi me lart.

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE - ODA E AVOKATEVE TE KOSOVES - RESPUBLICA - CONCIL OF EUROPENJOFTIM

Njoftohen të gjithë kandidatët për avokat që ndjekin programin e trajnimit pranë Shkollës Kombëtare të Avokatisë se kompozimi i grupeve për frekuentimin e këtijprogrami janë si më poshtë.

Njëkohësisht Komiteti Shkencor bën me dije se nga data e sotme fillon pagesa etarifës së shkollimit, e cila duhet të paguhet pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë(llogari bankare të shkollës). Afati i kryerjes së pagesës është brenda datës 10 Dhjetor 2014.

Pagesa e kësaj tarife është e detyrueshme për ndjekjen e SHKA-së dhe ju sqarojmëse ndaj kandidatëve të regjistruar dhe që nuk shlyejnë detyrimin e mësipërm nukdo të kryhet asnjë lloj shërbimi si në drejtim të mësimdhënies ashtu edhe në paisjenme vërtetime në rastet që ata e kërkojnë.

KOMITETI SHKENCOR I SHKA

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE

NJOFTIM

Per tu informuar mbi riformatimin e grupeve te shkolles kombetare te avokatise ju lutemi klikoni ketu per te shkarkuar listen e fundit.

KOMITETI SHKENCOR I SHKA

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE

Mbylle