Statuti i Dhomës Kombëtare të Avokatisë

KREU I
PERKUFIZIMI DHE BAZA LIGJORE.

Neni 1
Dhoma Kombetare e Avokatise eshte Person Juridik, e cila krijohet, organizohet dhe funksionon ne perputhje me, Kushtetuen, Ligjin Per Profesionin e Avokatit ne Republiken e shqiperise nr.9109 date 17. 07. 2003 dhe dispozitat e ketij statuti. Dhoma Kombetare e Avokatise, eshte bashkim i anetareve aktive dhe jo aktive te dhomave te avokatise.