Ndertim Korpusi Dhoma Kombetare E Avokatise se Shqiperise

FTESE PER KUOTIM

Titulli i Projektit: “Ndertim Korpusi Dhoma Kombetare E Avokatise se Shqiperise”

Titulli Kontratës:                    Korpusi Avokatia

Emri dhe Adresa e Autoritetit Kontraktues:

Emri                                     Dhoma Kombëtare e Avokatisë
Adresa                                 Rruga “Murat Toptani”, Qendra e Biznesit “Eurocol”, Tiranë


Kodi Postar                         

Tel/Fax                                 00355 42 251876
Adresa e Internetit                 www.dhka.org.al
Adresat e E-mail-it                info@dhka.org.al

Vendi dhe data e publikimit të ftesës:     Selia e Dhomës Kombëtare të Avokatisë
Adresa e Internetit         www.dhka.org.al
Data     22.04.2016
Përshkrim i Kerkeses per Kuotimit:         Kerkesa per Kuotim  _____________________________

KUSHTET, KRITERET DHE DOKUMENTACIONI QE DUHET TE PLOTESOJNE OPERATORET EKONOMIKE PJESEMARRS NE GARE

 

1.     KRITERE TE PERGJITHSHME

Operatoret ekonomike pjesemarres ne gare duhet te dorezojne ne origjinal ose te njehsuar me origjinalin dokumentacionin e poshteshenuar i cili nuk duhet te jete i leshuar nga institucioni perkates me pare se tre muaj nga data e zhvillimit te gares.

 

1.1  Ekstraktit të Regjistrit Tregtar                            (Nga QKR)

1.2  Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit                  (Nga QKR)

1.3  Deklarate mbi gjendjen gjyqsore                        (Deklarate individuale)

 

2      DOKUMENTACION TATIMORE DHE FINANCIAR

 

2.1 Vertetim per shlyerjen e detyrimeve tatimore dhe sigurimeve shoqerore per subjektin ofertues, dokument i cili duhet te jete i leshuar jo me pare se tre muaj nga data e zhvillimit te gares. (Tatim Taksat)

2.2 Vertetim per numrin e punonjesve per subjektin ofertues, sipas muajve per vitet 2013, 2014 dhe 2015. Numri mesatar vjetor i punonjesve duhet te jete me i madh se 60 (gjashtedhjete) punonjes. (Tatim Taksat)

Vertetim per kryerjen e pagesave te tatim taksave ndaj organeve te qeverisjes vendore 2015. (Tatim Taksat)

2.3 Vertetim per xhiron e realizuar nga subjekti ofertues per vitet 2013, 2014, 2015. (Tatim Taksat). Xhiroja e tre viteve te fundit e marre se bashku duhet te jete jo me e vogel se 500 000 000 (peseqindmilion) leke.

2.4 Bilancet e viteve ushtrimore 2013, 2014, 2015 te konfirmuara nga Tatim Taksat.

 

3      PERVOJE DHE KAPACITETI TEKNIK

 

3.1 Vertetim/Akt-kolaudimi/Situacion punimesh te ngjashme qe vertetojne se kompania ka realizuar punime ne nje vlere jo me te vogel se 300 000 000 (treqindmilion) leke
3.2  Licenca profesionale e kompanise ne fushen e ndertimit
3.3 Operatori ekonomik duhet te paraqese kontrate pune per nje periudhe jo me pak se dy vjecare te lidhur ndermjet kompanise oftuese dhe:

Inxhinieri Ndertim
Inxhinieri Elektri
Inxhinier Mekanik

3.4 Operatori ekonomik duhet te zoteroje dhe paraqese Çertifikatë të vlefshme ISO 9001-2008 ose ekuivalente.
3.4 Operatori ekonomik duhet te zoteroje dhe paraqese Çertifikatë të vlefshme ISO 14001-2004 ose ekuivalente.
3.6 Operatori ekonomik duhet te te zoteroje dhe paraqese Çertifikatë të vlefshme OHSAS 18001:2007 ose ekuivalente.
3.7 Operatori ekonomik duhet te te zoteroje dhe paraqese Çertifikatë të vlefshme BS PAS 99:2012 ose ekuivalente.

3.8 Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikatat dhe test raportes konform  standardeve europiane si me poshte:

-  EN 1026:2000/EN 12207:2000 Testi i pershkuesmerise se ajrit per dritaret dy/nje njekanateshe. Vlerat e testit sipas specifikimeve teknike

-  EN 1027:2000/EN 12208:2000 Testi i papershkuesmerise se ujit per dritaret dy/nje kanateshe. Vlerat e testit sipas specifikimeve teknike
-  EN 12211:2000/EN 12210:2000  Testi i rezistences ndaj eres per dritaret dy/nje kanateshe. Vlerat e testit sipas specifikimeve teknik
-  EN 13116 Testi i rezistences ndaj eres per fasadat Vlerat e testit sipas specifikimeve teknike.
-  ISO 717/1 Izolimi akustik. Vlerat e testit sipas specifikimeve teknike

Në mendje të operatorëve ekonomike

Gara konsiderohet e realizuar se paraqiten minimumi 2 ofertues të kualifikuar.

  • Vlerësimi i ofertuesve behet brenda 10 (dhjete) ditëve  nga paraqitja e ofertave.
  • Afati i realizimit te projektit 30 (tridhjete) muaj.
  • Çdo dokument i dorëzuar duhet në ne dy kopje nga te cilat njera origjinale/fotokopje e njehsuar me origjinalin dhe tjetra fotokopje.
  • Oferta mund te jete ne leke, euro ose dollar US.
  • Ofertuesit duhet te paraqesin diten e ofertimin sigurimin e ofertes ne masen 10 000 000  (dhjetemilion) leke ne banke apo kompani sigurimi.
  • Vlefshmeria e sigurimit te ofertes duhet te jete 90 (nentedhjete) dite.
  • Vendi i realizmit te kontrates: Tirane

Shenim: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.